Standard organizacyjny teleporady

Standard organizacyjny teleporady

Standard organizacyjny teleporady
w ramach
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosowna informacja o udzielaniu świadczeń w ramach teleporty  znajduje się w miejscu wykonywania świadczeń – oraz na stronie internetowej przychodni pod adresem  www zdrowierogow.pl
Pacjent ma  również prawo uzyskać telefonicznie wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym w szczególności na temat  warunków udzielania teleporady.

Teleporada w ramach POZ  udzielana jest wg następujących standardów:

ZASADY OGÓLNE

                a.i.1. Każdy pacjent ma   prawo  kontaktu telefonicznego/elektronicznego z przychodnią. Pacjent ma również prawo do kontaktu osobistego z przychodnią.  
                a.i.2. Skrzynka mailowa jest  sprawdzana systematycznie, kilkakrotnie w czasie godzin pracy poradni,  jej dostępna pojemność jest  adekwatna do potrzeb.
                a.i.3. Teleporada NIE  jest  jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
                a.i.4. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane  tak w  bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
                a.i.5. Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu  z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
                a.i.6. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.

USTALENIE TERMINU ŚWIADCZENIA
    1. Umówienie terminu udzielenia  świadczenia zdrowotnego odbywa  się na drodze telefonicznej pod numerem telefonu 468748114 lub elektronicznej  na adres e-mail
    2. Podmiot leczniczy dokłada wszelkich starań, aby  zapewnić w przychodni taką liczbę stanowisk telefonicznych/obsługi elektronicznej, która zapewni możliwość płynnej rejestracji pacjentów i udzielania teleporad.
    3. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona)  w trakcie rozmowy powinien mieć możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację powinien:
                    a.i.1.a. rozpoznać potrzebę zdrowotną,
                    a.i.1.b. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
                    a.i.1.c. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,
                    a.i.1.d. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
    4. Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 – 18.00) – w przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.


REALIZACJA  TELEPORADY
    1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, wideo-rozmowy, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.
    2. W celu zrealizowania teleporady  pacjent otrzymuję numer telefonu do konkretnej osoby z personelu POZ,która będzie mu udzielała teleporady  o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 5 min). Kontakt z personelem następuje na podany przez pacjenta numer telefonu i jest inicjowany przez pacjenta.   
    3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego w ciągu 30 minut od umówionej godziny teleporada zostaje anulowana.
    4. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta na podstawie  danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:
        a. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub
        b. po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideo-porady, lub
        c. przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695);
    5. Każdorazowo teleporada jest udzielana  w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
    6. Przekazanie Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym  cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej  następuje z zastosowaniem systemów teleinformatycznych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
    7. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta.  
    2. Podczas teleporady  Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
    3. Osoba udzielająca teleporady dokonuje  adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
    4. Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną teleporadę  i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.  

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować     w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL  możliwe jest zrealizowanie  e-Recepty w aptece.
REALIZACJA  E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować  osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.


REALIZACJA  E - ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym

REALIZACJA ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań poprzez Portal Pacjenta, telefonicznie lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.


PORADNIA ZACHĘCA DO  AKTYWACJI INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta to  bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu
(https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma  dostęp do  swojej dokumentacji medycznej w tym do:
    1. e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
    2. informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
    3. wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
    4. informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.